پادنامه

پادنامه

پادنامه راوی زندگی و سازندگی در سرزمین هوشمند پاد است. پادنامه آلبومی است از دستاوردهای پاد در دوره های زمانی مشخص. اگر اخبار روزانه‌ی سرزمین هوشمند در سایت ارتباطات یکپارچه منتشر میشوند، آرشیوی از آخرین دستاوردها در پادنامه به صورت دوره‌ای گرد می‌آیند.