خبر تحویل سری اول کارت هوشمند اتیسم با همکاری آوند

پس از اتمام فرآیند ثبت نام و صدور کارت هوشمند شناسایی اتیسم انجمن اتیسم ایران با همکاری حوزه سلامت سرزمین هوشمند پاد و شبکه آوند، سری اول کارت‌های هوشمند اتیسم به مخاطبان تحویل داده شد. خبر این اتفاق توسط واحد خبری دفتر ارتباطات یکپارچه پاد پوشش داده شد و این خبر در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافت:

پایگاه آموزشی خبری عصر بانک – ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

آونداتیسمارتباطات یکپارچه پادانجمن اتیسم ایرانپادسرزمین هوشمند پادعصر بانک
Comments (0)
Add Comment