تیم شبکه

عطا صادقی

مدیر واحد

معماری، نظارت بر پیاده‌سازی و نگهداری سرویس‌های تیم شبکه با رویکرد انطباق حداکثری با نیازمندی‌های پروژه پاد، دسترس‌پذیری، امنیت و یکپارچگی بر عهده ایشان است تا کل واحد در بهترین مسیر برای انجام امور قرار گیرند.

احسان صادقی

سرپرست مدیریت و نگهداری شبکه

پیاده‌سازی و نگهداری زیرساخت شبکه و ارتباطات پاد، معماری و پیاده‌سازی مجازی‌سازی، سرویس‌های مبتنی بر مایکروسافت و لینوکس و همچنین پایش آن‌ها به سرپرستی ایشان انجام می‌گیرد.

ساسان فرهمند

مسئول فنی طراحی و توسعه

تجزیه و تحلیل درخواست‌ها و نیازهای سازمان در حوزه بهبود، معماری مجدد و طراحی اولیه و همچنین نظارت بر عملیات طراحی، تولید مستندات و راه‌اندازی اولیه تا مرحله تحویل به بهره‌بردار، از وظایف ایشان می باشد.

مجتبی عبدالهی

کارشناس ارشد طراحی و توسعه

ارائه طرح‌‌های بهبود و گذار و نیز راهکارهای جامع شبکه مرکز داده، شبکه‌های داخلی سازمانی و شبکه‌های گسترده بر اساس معماری‌های استاندارد و مرجع بر عهده اوست. ارائه مستندات طرح‌ها به‌صورت مفهومی و تفضیلی به همراه لیست ملزومات و خدمات و همچنین راه‌اندازی اولیه و آموزش نیز از وظایف ایشان است.

علی مقیمی

کارشناس ارشد طراحی و توسعه

ارائه طرح‌‌های بهبود و گذار و نیز راهکارهای جامع شبکه مرکز داده، شبکه‌های داخلی سازمانی و شبکه‌های گسترده بر اساس معماری‌های استاندارد و مرجع بر عهده اوست. ارائه مستندات طرح‌ها به‌صورت مفهومی و تفضیلی به همراه لیست ملزومات و خدمات و همچنین راه‌اندازی اولیه و آموزش نیز از وظایف ایشان است.

احسان آقاجویی

کارشناس عملیات شبکه

راه‌اندازی و نگهداری سرویس‌های مبتنی بر لینوکس، خودکارسازی تسک‌های واحد شبکه و همچنین R&D راهکارهای جدید از جمله امور اعضای تیم کارشناسان عملیات شبکه است.

امیررضا وارسته

کارشناس عملیات شبکه

راه‌اندازی و نگهداری سرویس‌های مبتنی بر لینوکس، خودکارسازی تسک‌های واحد شبکه و همچنین R&D راهکارهای جدید از جمله امور اعضای تیم کارشناسان عملیات شبکه است.

مهدی بیاتی

کارشناس Itsm

تقسیم وظایف واحد، ایجاد گزارش‌های مستمر، همچنین مستندسازی سرویس‌های شبکه در سطوح مختلف از جمله اموری است که به عهده ایشان می‌باشد.

احسان نوروزی

کارشناس ارشد مدیریت شبکه

ایجاد فرآیند برای بهبود پایش سلامت ارتباطات و دسترسی از محیط‌های مختلف و راهبری کارشناسان شبکه، اموری است که او روزانه انجام می‌دهد و به بهبود کارکرد تیم کمک می‌کند.

تهمینه فرجی

کارشناس مدیریت شبکه

اموری که اعضای این تیم با همراهی یکدیگر انجام می‌‌دهند، ایجاد دسترسی شبکه از محیط‌های مختلف، پایش سلامت ارتباطات و همچنین شناخت سرویس‌های جدید مرتبط با این حوزه کاری هستند.

سعید یعقوبی

کارشناس مدیریت شبکه

اموری که اعضای این تیم با همراهی یکدیگر انجام می‌‌دهند، ایجاد دسترسی شبکه از محیط‌های مختلف، پایش سلامت ارتباطات و همچنین شناخت سرویس‌های جدید مرتبط با این حوزه کاری هستند.

علی رئیسی

کارشناس مدیریت شبکه

اموری که اعضای این تیم با همراهی یکدیگر انجام می‌‌دهند، ایجاد دسترسی شبکه از محیط‌های مختلف، پایش سلامت ارتباطات و همچنین شناخت سرویس‌های جدید مرتبط با این حوزه کاری هستند.

حمید کارگر

کارشناس مدیریت شبکه

اموری که اعضای این تیم با همراهی یکدیگر انجام می‌‌دهند، ایجاد دسترسی شبکه از محیط‌های مختلف، پایش سلامت ارتباطات و همچنین شناخت سرویس‌های جدید مرتبط با این حوزه کاری هستند.

مصطفی برزگرصدیق

کارشناس مجازی‌سازی شبکه

بخشی از امور واحد شبکه شامل راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت دسکتاپ مجازی و همچنین سرویس‌های مبتنی بر مایکروسافت، توسط اعضای تیم مجازی‌سازی شبکه انجام می‌شود.

حامد رضایی طهرانی

کارشناس مجازی‌سازی شبکه

بخشی از امور واحد شبکه شامل راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت دسکتاپ مجازی و همچنین سرویس‌های مبتنی بر مایکروسافت، توسط اعضای تیم مجازی‌سازی شبکه انجام می‌شود.

مائده شمس‌الدینی

کارشناس مجازی‌سازی شبکه

بخشی از امور واحد شبکه شامل راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت دسکتاپ مجازی و همچنین سرویس‌های مبتنی بر مایکروسافت، توسط اعضای تیم مجازی‌سازی شبکه انجام می‌شود.